ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Stromy a legislatíva:

Základné zákony a vyhlášky:

Zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky

Vykonávacia Vyhláška MŽP SR č.24/2003 Z.z. Zákona č.543/2002 Z.z.

Rozhodovanie o výrube v prvom stupni a vydávanie povolenia a súhlasu na asanáciu stromu v súčasnosti zabezpečuje obec - podľa § 2 písm f) Zákona 416/2001 Z.z. alebo príslušný Obvodný úrad životného prostredia.

Povolenie na výrub:

K vydaniu súhlasu na výrub stromu je nutné odborné posúdenie ekologických a estetických funkcií stromu a vplyvov na zdravie človeka a súhlas vlastníka (správcu, nájomcu) pozemku.

Obec zabezpečuje aj ostatné povinnosti týkajúce sa starostlivosti o dreviny v prvom stupni. Všetko v prípade, že sa nejedná o chránené rastliny.

Všetky chránené územia a chránené stromy má v kompetencii ŠOP SR v súčinnosti s príslušnými KÚ a MŽP SR a SIŽP.

Čo ešte hovorí zákon a čo by sme mali vedieť pred tým ako zasiahneme do života stromu:

Strom: je drevina s diferencovanou stonkou, v dolnej časti vytvárajúcou kmeň, v hornej časti prechádzajúci do rozkonárenej koruny.

Zákon zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny (nezvratné poškodenie môže spôsobiť aj neodborné ošetrenie stromu).

Podľa zákona vlastník pozemku na ktorom sa drevina nachádza (správca, nájomca) je povinný sa o ňu starať, najmä ju odborne ošetrovať a udržiavať.

 

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk