ISA Slovensko Člen ISA Slovensko ISA Slovensko Držiteľ Certifikátu CERTIFIKOVANÝ ARBORISTA ETW Independent Tree Expert Group Člen Independent Tree Expert Group

Inventarizácia:

Systém inventarizácie drevín spočíva v podrobnej lokalizácii jednotlivých stromov, priradení všetkých potrebných geografických atribútov každému jedincovi a presnom zaznamenaní do mapy (napr. zdigitalizovanej katastrálnej mapy). O každom jedincovi sa následne vedú podrobné záznamy podľa vopred zvolenej metodiky.

V súčasnosti výrazne zjednodušujú a sprehľadňujú systém inventarizácie a úschovy dát špeciálne počítačové programy a digitálne meracie prístroje (výškomery, laserové diaľkomery, prístroje na diagnostiku stromov: ultrazvukové detektory hniloby, dutín a trhlín a pod.), všetko s možnosťou prepojenia s fotodokumentáciou a ďalšou analýzou získaných dát.

    Špeciálna ponuka:
  • Čipovanie stromov - jedná sa o dômyselný spôsob označenia stromu tzv. pasívnym čipom umiestneným pod kôru stromu (stromu spôsobí len ľahké poranenie a po zahojení ranky sa čip stáva trvalou súčasťou stromu). Takéto označenie umožňuje presnú a rýchlu identifikáciu stromu zo vzdialenosti cca 1-2 m pomocou digitálnej čítačky. Takáto pasportizácia stromov uľahčuje každoročnú starostlivosť (ku čipovému kódu sú priradené všetky potrebné dáta o strome, vrátane minulých alebo plánovaných zásahov) a vylučuje zámenu a prípadné omyly.

Sagarmatha Co., Bernolákova 25, Bánovce nad Bebravou 957 01, Telefón: 0902 20 40 30, arborista@arborista.sk